#YEHDIWALIGOLDWALI

WiNNer Winner Gold Winner!

Pamela Mitra
Gold Coin Winner #1

Suchita Maheshwari
Gold Coin Winner #2

Anusha Talasila
Gold Coin Winner #3

Sonali Vohra
Gold Coin Winner #4

Pooja Agarwal
Gold Coin Winner #5

#YehDiwaligoldwali winners List

No.Winners nameReward
1Test Do not Ship₹50 CashBack
2komal chhabra₹50 CashBack
3sahana karmaran₹50 CashBack
4Swathi Krishna₹50 CashBack
5Gargi K₹75 CashBack
6Anusha Talasila₹75 CashBack
7Roshni Mukherjee₹75 CashBack
8Krishnapriya Loya₹50 CashBack
9Avantika Bhaskar₹50 CashBack
10Ankita Parmar₹75 CashBack
11Sakina Pittalwala₹75 CashBack
12Nirali Thakkar₹50 CashBack
13Pallavi Kharbanda₹50 CashBack
14Sandeep Kumar₹50 CashBack
15Cynthia C₹75 CashBack
16Dr. Shashank Jha₹75 CashBack
17RAJNISH GARG₹75 CashBack
18Natasha Vora₹50 CashBack
19Swatilekha Bhakat₹50 CashBack
20Mahima Gupta₹75 CashBack
21Madhavi Gandhi₹75 CashBack
22Sayani Das₹75 CashBack
23Farhana .₹75 CashBack
24Anusha Konda₹50 CashBack
25Akanksha Deshpande₹50 CashBack
26Ravi Shankar Kumar₹50 CashBack
27Anamika Singh₹75 CashBack
28Sonal Agrawal₹75 CashBack
29Nikhita Chavan₹75 CashBack
30Rupal Aggarwal₹50 CashBack
31Divya Singh₹75 CashBack
32Omprasad Nayak₹50 CashBack
33Akshata Kulkarni₹75 CashBack
34sahana karmaran₹50 CashBack
35Anisha Chhabra₹50 CashBack
36Apper Bajwa₹50 CashBack
37Jatin Phogat₹75 CashBack
38swapna Borkar₹75 CashBack
39Anusha Talasila₹75 CashBack